Επιστροφή Συνταγών

Διευκρινίζεται ότι επιστροφή συνταγών στους Φαρμακοποιούς θα
γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν τυπικές παραλείψεις
ή υπολογιστικά λάθη. Οι συνταγές αυτές αφού συμπληρωθούν ή διορθωθούν από το Φαρμακοποιό, θα επανυποβάλλονται στον Ασφαλιστικό Οργανισμό μαζί με τις συνταγές του επόμενου μήνα.